Algemene Voorwaarden Rinie Kappers

Algemene voorwaarden Kappers abonnement Rinie kappers

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Rinie Kappers: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Rinie kappers zoals vermeld op de website http://www.riniekappers.nl. Waarmee de consument via een machtigingsformulier een kappersabonnement afsluit.
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie Rinie kappers een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen Rinie kappers en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. de Website: de website www.riniekappers.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder abonnement namens Rinie kappers die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5.   Het kappersabonnement is persoons gebonden. Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

6.   Tijdens het abonnement spaart de klant punten.

7.   Klant mag 1 keer per maand langskomen voor de betreffende kappersbehandeling.
8. Een afspraak dient altijd 24 uur van tevoren worden afgezegd. Mocht je de afspraak toch binnen die 24 uur afzeggen dan wordt de behandeling in rekening gebracht. Met uitzondering van ziekte of spoedgevallen.

Artikel 3 - Totstandkoming Abonnement

1. Rinie kappers biedt persoonlijk één of meer abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest en vult zijn persoonlijke gegevens in. Men kan meerdere abonnementen combineren.  Het door de Klant gekozen abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de schriftelijke aanmelding.
2. Indien Rinie kappers op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant is voltooid, is Rinie kappers gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij    Rinie kappers geldende tarieven.

3. Bij het afsluiten van een abonnement wordt de eerste keer betaald via ideal, pin of contant of automatische incasso en de volgende periodes loopt via automatische incasso.

Artikel 4 - Ingangsdatum en duur abonnement

1. De Klant kan het abonnement met een opzegtermijn van een maand schriftelijk (per post of mail) bij Rinie Kappers opzeggen.

Alle abonnementen worden aangegaan voor de periode van een maand, met ingang van de eerstvolgende maand na het aanvragen van het kappersabonnement.

2.   Alle abonnementen worden aangegaan voor een periode van 1 maand. Wil men opzeggen, dan heeft men rekening te houden met een maand opzegtermijn.
3.   Het abonnement kan ook direct gestart worden bij het aanvragen dan rest nog de periode van de maand waarin aangevraagd wordt.
4.   Rinie Kappers is te allen tijde bevoegd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.
5.   Komt de Klant te overlijden, dan wordt het abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de klant aan Rinie Kappers is medegedeeld.

Artikel 5 - Beëindiging c.q. opzegging van het abonnement

1. De Klant kan het abonnement te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand per email/telefoon of op locatie in de kapsalon bij Rinie kappers opzeggen.

2.   Komt de Klant te overlijden, dan wordt het abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan Rinie kappers is medegedeeld.

3.   Rinie Kappers is te allen tijde bevoegd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op te zeggen.

4.   Opzeggen abonnement kan te allen tijde.

Artikel 6 - Prijzen

Rinie kappers is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso, (de eerste betaling via pin/contant).
2. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Rinie kappers de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. Rinie kappers heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het abonnement toekomende behandeling.
3. Bij voortdurend verzuim zal Rinie kappers de incasso van de vordering overdragen naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

4. Klant heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten.
5. Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

Artikel 8 - Uitvoering van het abonnement

1.   Rinie kappers zal zich inspannen om het abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Rinie kappers gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9 - Uitleg diensten abonnement

 1. Junior Knippen tot en met 13 jaar maximaal 1 keer per maand.
  (Extra bezoeken zijn optioneel tegen een meerprijs)
 2. Wassen, knippen & Styling Heer of Dame maximaal 1 keer per maand.
  (Extra bezoeken zijn optioneel tegen een meerprijs)
 3. Tondeuse model maximaal 1 keer per maand.
  (Extra bezoeken zijn optioneel tegen een meerprijs)
 4. Kleuren Basis (uitgroei kleuren) maximaal 1 keer per maand.
  (Extra bezoeken zijn optioneel tegen een meerprijs)

Artikel 10 - Slotbepaling

1. Op elke overeenkomst c.q. op elk abonnement tussen Rinie kappers en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. abonnementen tussen Rinie kappers en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rinie Kappers is gevestigd. Indien Rinie kappers een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Het exploiteren van een kapperszaak en de verkoop van huid- en haarverzorgingsartikelen; alles in de meest ruime zin van het woord.

 • KVK-nummer: 30074959
 • Vennootschap onder Firma
 • Hoofdvestiging
 • Vestigingsnummer: 000004718755
 • Davidsplein 6, 3905AZ Veenendaal

Bestaande handelsnamen:

 • Rinie Kappers